ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_008
          แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

          Ecotourism Development Guidelines : The Case of Amphawa District Firefly Watching Tour, Samut Songkhram Province

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธุ์ อุยยานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ
อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
          วันที่เผยแพร่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          ปีที่ได้รับทุน 2560
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, หิ่งห้อย, อ. อัมพวา,Ecotourism, Firefly, Amphawa district
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก