ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_035
          การจัดการด้านอุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์

          Supply Side Management to Increase Productivity and Value Added of Organic Rice

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
          วันที่เผยแพร่ 06 สิงหาคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          ปีที่ได้รับทุน 2561
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          ห่วงโซ่อุปทาน, ประสิทธิภาพการผลิต, มูลค่าเพิ่ม, ข้าวอินทรีย์,Supply Chain, Efficiency, Value Added, Organic Rice
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก