ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2563_002
          โครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณีข้าวและยางพารา

          Price Structure and Impulse Response to World Price Shock: A Case of Rice and Rubber

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร
          วันที่เผยแพร่ 20 มกราคม 2563
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          ปีที่ได้รับทุน 2560
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          โครงสร้างราคา ข้าว ยางพารา และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา, Price Structure, Rice Rubber and Impulse Response to Price Shock
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   แบบสัมภาษณ์เชิงลึก