ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2563_016
          ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่ำ

          Efficiency and Effectiveness of the Village and Urban Community fund in Low Income Provinces

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
รองศาสตราจารย์รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
          วันที่เผยแพร่ 01 เมษายน 2563
          แหล่งทุน ทุนวิจัยวิชาการ
          ปีที่ได้รับทุน 2559
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          กองทุนหมู่บ้าน, ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, สินค้าทดแทน,Village Fund, Efficiency, Effectiveness, Substitution Goods
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก