ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2563_017
          แบบจำลองการกำหนดราคายางพาราและการประยุกต์ใช้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

          The Rubber Pricing Model and its Application to Rubber Farmer

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
          วันที่เผยแพร่ 01 เมษายน 2563
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          ปีที่ได้รับทุน 2558
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          แบบจำลองราคายางพารา, ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว, แบบจำลองการปรับตัวระยะสั้น, Rubber Pricing Model, Cointegration Relationship, Vector Error Correction Model
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก