ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2563_036
          การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานและสมรรถนะแรงงาน และนัยของนโยบายสมรรถนะแรงงานต่อการศึกษาระบบเปิดในอาเซียน:กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          Implementation of labour migration and labour competency policies and measures, and the Implications of labour competency policy for open education in ASEAN: A Case Study of Thailand and The Lao People's Democratic Republic

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
          วันที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2563
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          ปีที่ได้รับทุน 2560
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          การดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการ นโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงาน, นโยบายสมรรถนะแรงงาน, การศึกษาระบบเปิด, อาเซียน, Implementation of policy and measures, Labour migration policy, Labour competency policy, Open education, ASEAN
 
                   บทสรุปผู้บริหาร    
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก