สถาบันวิจัยและพัฒนา

Institute for Research and Development

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชั้น 2 อาคารวิชาการ 3 ถนนเเจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2504-7594 มือถือ 084-360-5046 โทรสาร 0-2503-4898