มสธ. วิจัย - ติดต่อเรา
     
ชื่อผู้เข้าใช้งาน
รหัสผ่าน


 

    1. นางสาวรสิกา  อังกูร                           นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
      (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย)
    2. นางอินทิรา  นาคนัตร์                          นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
    3. นางพรอนงค์  โตแหยม                        นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
    4. นางลัคนา  พูลเจริญ                           นักวิจัย
    5. นายสุรเดช  อธิคม                              นักวิจัย
    6. นางสาวสุจิตรา  น้อยจินดา                     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
        ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        9/9 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
        จังหวัดนนทบุรี 11120
                   0 2504 7589
            084 360 5046
                   0 2503 4898
                   stouconference@gmail.com