มสธ. วิจัย - คำแนะนำการส่งบทความ
     
ชื่อผู้เข้าใช้งาน
รหัสผ่าน


 


 
 
  ขอบเขตของผลงาน
         เป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ใน 3 กลุ่ม ดังนี้
                  - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  - กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
                  - กลุ่มการศึกษา
 
  ลักษณะผลงานวิจัยที่นำเสนอ
1. ผลงานวิจัยที่นำเสนอเป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์  นักวิจัย  และนักวิชาการ โดยผลงานดังกล่าว
    ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือนำเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ใดมาก่อน
2. วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการของ
    บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอ
    ในการประชุมทางวิชาการที่ใดมาก่อน โดยต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนามในใบรับรอง
    การนำเสนอผลงานวิจัยด้วย
3. การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นการนำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบ
    PowerPoint ใช้เวลาในการนำเสนอผลงานเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเวลา 20 นาที
 
  ขั้นตอนการส่งบทความ
1. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ ird.stou.ac.th/stouconference
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
    “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2563”
3. บุคคลทั่วไป ส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความจำนวน 2,500 บาท ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
    หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ จำนวน 3,000 บาท
    นักศึกษา มสธ.ส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความจำนวน 2,000 บาท ภายในวันที่
    15 พฤศจิกายน 2562 หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ
    จำนวน 2,500 บาท โดยต้องชำระภายใน 1 สัปดาห์ หลังทำการลงทะเบียน
    บุคลากร มสธ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
4. ติดตามสถานะบทความผ่านระบบออนไลน์
5. ปรับแก้ไขรูปแบบบทความ
6. ปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีบทความผ่านการพิจารณา)
 
  กำหนดการส่งและการพิจารณาบทความ
วันที่ (ขยายระยะเวลา) รายละเอียด
  1 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563     เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม
  28 กุมภาพันธ์ -27 มีนาคม 2563    แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย
  28 มีนาคม - 17 เมษายน 2563    ปรับแก้ไขบทความวิจัย
  25 เมษายน 2563    ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย
  8 พฤษภาคม 2563    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย