มสธ. วิจัย - รูปแบบการจัดเตรียมบทความ
     
ชื่อผู้เข้าใช้งาน
รหัสผ่าน


 


  ส่วนประกอบของบทความ
1. ชื่อบทความต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    - ภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ตัวเข้ม
    - ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ตัวเข้ม
2. ชื่อผู้วิจัย ระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียน และอีเมล์
    กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษา ให้ระบุชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
    - ภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 Point ตัวธรรมดา
    - ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 Point ตัวธรรมดา
3. บทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 พร้อมระบุคำสำคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 คำ
    - ภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ตัวธรรมดา
    - ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ตัวธรรมดา (ความยาวไม่เกิน 300 คำ)
4. เนื้อหาบทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์
    ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
    และ เอกสารอ้างอิง หัวข้อใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ตัวเข้ม เนื้อหาใช้ตัวอักษร
    Angsana New ขนาด 16 Point ตัวธรรมดา
5. รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบหรืออื่นๆ (ถ้ามี) ต้องมีหมายเลขกำกับในบทความ อ้างอิงแหล่งที่มา
    ของข้อมูลให้ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ใช้รูปภาพสีหรือขาว-ดำ ที่มีความคมชัด ตาราง
    และภาพประกอบให้ระบุชื่อตารางไว้เหนือตาราง ส่วนชื่อหรือคำอธิบายภาพให้ระบุไว้ใต้ภาพ
    โดยเรียงตามลำดับหรือหมายเลขที่อ้างถึงในบทความ
 
  รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ
1. ความยาวของบทความ 10-15 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ)
2. กำหนดระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว ด้านบน 1.5 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว
3. ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab)
 
  การอ้างอิงเอกสาร
1. การอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และ เลข
    หน้าเอกสารไว้ข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง
2. การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร
    ใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA Style6th ed. ต่อไปนี้
 
หนังสือทั่วไป
 รูปแบบ
 ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./ สถานที่พิมพ์:/
 ////////สำนักพิมพ์.
 (ผู้แต่ง 1 คน)
 กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์. (2528). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: แม็ทส์ปอยท์.
 Streibel, B. J. (2003). The manager’s guide to effective meetings. NewYork: McGraw-Hill.
 (ผู้แต่ง 2 คน)
 ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, และอัจฉรา ชำนิประศาสตร์. (2547). “ระเบียบวิธีการวิจัย”
                   กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดีการพิมพ์.
 (ผู้แต่ง 3-7 คน)
 ชื่นตา วิชชาวุธ, ยุพา วงศ์ไชย, ประคอง อินทรสมบัติ และนันทศักดิ์ ธรรมานุวัตร, บรรณาธิการ.
                   (2553). การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550.
                   กรุงเทพมหานคร: ที คิว พี.
 (ผู้แต่งเป็นสถาบัน)
 กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2521.
                   ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยการพิมพ์.
บทความในหนังสือ
 รูปแบบ
 ชื่อผู้เขียนบทความ./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ ชื่อหนังสือ.
  ////////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฎบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/
  //////// สำนักพิมพ์.
 เสาวณีย์ จำเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน สมศักดิ์ โล่ห์เลขา,
                   ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทางคลีนิค
                   และโรคภูมิแพ้
. (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
                   และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.
 
บทความในวารสาร
 รูปแบบ
 ชื่อผู้เขียนบทความ./ (ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่),/ เลขหน้าที่ปรากฎ.
 วรรณ์วิสาข์ ไชยโย. (2555).  ทรรศนะเรื่องความสุขในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาบ้านวัยทองนิเวศน์.
                   วารสารมนุษยศาสตร์สาร. 13(1), 16-30.
 
บทความในหนังสือพิมพ์
 รูปแบบ
 ผู้เขียนบทความ. (วัน เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์. เลขหน้า.
 คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (12 มกราคม 2537) “ข้าวไกลนา”. สยามรัฐ. หน้า 3.
 ในกรณีไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ ให้ลงรายการ ดังนี้
 ชื่อบทความ. (วันที่ เดือน ปี) ชื่อหนังสือพิมพ์. เลขหน้า.
 ริมฝั่งแม่น้ำมูล ความขัดแย้งที่ยังไม่จบสิ้น. (22 พฤษภาคม 2537). มติชน. หน้า 21.
 
วิทยานิพนธ์
 รูปแบบ
 ผู้เขียนวิทยานิพนธ์./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์-
 ////////ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา.
 ภัทร ถามล. (2554). ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนวัดไชยทิศ
                   เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต),
                   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 
รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
 รูปแบบ
 ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรายงานการประชุม,/ วัน เดือน ปี สถานที่จัด สถานที่พิมพ์:
  ////////สำนักพิมพ์.
 กรมวิชาการ. (2538). การประชุมปฏิบัติการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน,
                   25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ:
                   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
 
ชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รูปแบบ
 ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่พิมพ์)./ชื่อหน่วยการสอน. ชื่อชุดวิชา./(หน่วยที่, หน้า). เมืองที่พิมพ์:
  ////////สำนักพิมพ์/มหาวิทยาลัย.
 ชุษณะ รุ่งปัจฉิม. (2539). แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร.
                   ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร.  (หน่วยที่ 1,
                   หน้า 1-36). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 รูปแบบ
 ชื่อผู้เขียนบทความ./ (ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่)./
  ////////เลขหน้าที่ปรากฏ.
 เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์. (2552). การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาสทางเลือกและ
                   ความท้าทาย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121), 34-52.
 บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
 รูปแบบ
 ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่)./เลขหน้าที่ปรากฎ./URL ของวารสาร
 Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The holdout problem and urban
                   Sprawl: Experimental evidence. Journal of Urban Economics. 69(1), 72. Retrieved from
                   http://journals.elsevier.com/00941190/journal-of-urban-economics/