ชื่อผู้เข้าใช้งาน
รหัสผ่าน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
1
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนที่ผ่านมา
0
ปีนี้
0
ปีที่ผ่านมา
284

 
 

 

การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์

นำเสนอโดย : นางสาวบุญนิสา เทียมกิติ


ชื่อบทความ เวลานำเสนอ
พฤติกรรมของอากาศไหลผ่านวัตถุวงกลมขณะหมุนในระนาบสองมิติที่สภาวะเรย์โนลด์ที่สูง
นำเสนอโดย : อาจารย์สิทธิชัย รัชยศโยธิน
9.00 - 9.15 น.
 
ผลของการทำแห้งด้วยเทคนิคแช่เยือกแข็งและลมร้อนต่อคุณสมบัติสีของขิง
นำเสนอโดย : นายเจนณรงค์ เกาะรัมย์
9.15 - 9.30 น.
 
การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์
นำเสนอโดย : นางสาวบุญนิสา เทียมกิติ
9.30 - 9.45 น.
 
 

 

การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนความต้องการยางนอกรถจักรยานยนต์

นำเสนอโดย : นายอดิศักดิ์ ชัยเดชวัฒนกุล


ชื่อบทความ เวลานำเสนอ
การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิเคราะห์งบประมาณโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นำเสนอโดย : นางสาวจีรามร หัสเนตร
9.00 - 9.15 น.
 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
นำเสนอโดย : รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
9.15 - 9.30 น.
 
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามแนวการพัฒนาแบบอไจล์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
รอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นำเสนอโดย : นางสาวนุชรัตน์ นุชประยูร
9.30 - 9.45 น.
 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของ
อาสาสมัครเกษตรในจังหวัดชัยนาท

นำเสนอโดย : นางสาวอังคณา คล้ายสุบรรณ
9.45 - 10.00 น.
 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหมอดินอาสาจังหวัดลพบุรี
นำเสนอโดย : นางสาวปิยดา ยิสารคุณ
10.00 - 10.15 น.
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
นำเสนอโดย : นายศิริชัย เพชรดีคาย
10.15 - 10.30 น.
 
การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนความต้องการยางนอกรถจักรยานยนต์
นำเสนอโดย : นายอดิศักดิ์ ชัยเดชวัฒนกุล
10.30 - 10.45 น.
 
 

 

การส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี

นำเสนอโดย : นายวัชระ น้อยคงคา


ชื่อบทความ เวลานำเสนอ
แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกของเกษตรกรในอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
นำเสนอโดย : นายพิทักษ์ ทีฆาวงค์
9.00 - 9.15 น.
 
ความต้องการการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนเมืองของจังหวัดนนทบุรี
นำเสนอโดย : นางสาวดวงเดือน บัวเขียว
9.15 - 9.30 น.
 
แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรในภาคตะวันออก
นำเสนอโดย : นางสาวสุนทรี สังกะเพศ
9.30 - 9.45 น.
 
แนวทางการส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตรสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นำเสนอโดย : นางสาวอรพรรณ ชุติวศิน
9.45 - 10.00 น.
 
บทบาทการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3

นำเสนอโดย : นางสาวนฤมล สิงห์เถื่อน
10.00 - 10.15 น.
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดอุทัยธานี

นำเสนอโดย : นายภูธีร์รันทร์ ขันสัมฤทธิ์
10.15 - 10.30 น.
 
แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
ในจังหวัดนครสวรรค์

นำเสนอโดย : นางสาวอัจฉรา ม่วงสุข
10.30 - 10.45 น.
 
การดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
นำเสนอโดย : นางสาวสุธิษา สิมมา
10.45 - 11.00 น.
 
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดระนอง
นำเสนอโดย : นางสาวสุพัฒนา บุญแก้ว
11.00 - 11.15 น.
 
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
นำเสนอโดย : นางสาวมัทนา คุณอเนก
11.15 - 11.30 น.
 
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดสิงห์บุรี

นำเสนอโดย : นางสาวมุกดา โปทา
11.30 - 11.45 น.
 
การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของชุมชนตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
นำเสนอโดย : นางสาวสุพรรณี ไชยวรรณ
11.45 -12.00 น.
 
แนวทางการส่งเสริมเกษตรผสมผสานของเกษตรกรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
นำเสนอโดย : นางสาวโอ๋ วงศ์ทวีปกิจ
13.00 - 13.15 น.
 
แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

นำเสนอโดย : นางสาวอรวรรณ ศิริเอนก
13.15 - 13.30 น.
 
แนวทางการส่งเสริมการผลิตมังคุดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นำเสนอโดย : นางสาวสุภารัตน์ ชูชัย
13.30 - 13.45 น.
 
ศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตมังคุดคุณภาพในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
นำเสนอโดย : นางสาวเกศรินทร์ จันทร์แก้ว
13.45 - 14.00 น.
 
การพัฒนาการผลิตมังคุดคุณภาพตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร
ในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นำเสนอโดย : นางวัลลภา สามประดิษฐ์
14.00 - 14.15 น.
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี

นำเสนอโดย : นางสาวสุมลรัตน์ อามะจันทร์ตรี
14.15 - 14.30 น.
 
การยอมรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสับปะรดของเกษตรกรในอำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี

นำเสนอโดย : นางสาวไพลิน สังข์สงเคราะห์
14.30 - 14.45 น.
 
แนวทางการส่งเสริมการผลิตมะม่วงของเกษตรกรในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
นำเสนอโดย : นางสาวโศภิต วงษ์พลับ
14.45 - 15.00 น.
 
การยอมรับการปฏิบัติตามระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดีในการปลูกมะม่วงของเกษตรกร
ในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นำเสนอโดย : นางสาววิภาดา แดงมา
15.00 - 15.15 น.
 
การส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพของเกษตรกรในอำเภอปัว จังหวัดน่าน
นำเสนอโดย : นางวราภรณ์ หมื่นอาภัย
15.15 - 15.30 น.
 
การผลิตผักของเกษตรกรในจังหวัดชลบุรีตามมาตรฐานความปลอดภัย
นำเสนอโดย : นางสาวสุกัญญา บุญสวัสดิ์
15.30 - 15.45 น.
 
การส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ
นำเสนอโดย : นายจักรพงษ์ บุตราช
15.45 - 16.00 น.
 
การยอมรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นำเสนอโดย : นางสาวณัฏฐ์นันท์ ผ่องมณี
16.00 -16.15 น.
 
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดการเผาตอซังและฟางข้าวของเกษตรกร
ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นำเสนอโดย : นายสุเมธ อนุสี
16.15 -16.30 น.
 
การส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี
นำเสนอโดย : นายวัชระ น้อยคงคา
16.30 -16.45 น.
 
 

 

การผลิตข้าวคุณภาพตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดพัทลุง

นำเสนอโดย : นางสาวสุภาวดี บัวชุม


ชื่อบทความ เวลานำเสนอ
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการปลูกพืชตามเขตความเหมาะสมของพื้นที่ของเกษตรกร
แปลงใหญ่ทุเรียนในจังหวัดระยอง

นำเสนอโดย : นางสาวดาริน สุขหงษ์
9.00 - 9.15 น.
 
การผลิตยางพาราคุณภาพของเกษตรกรในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอโดย : นางสาวณัฐธิดา วอนยิ้มสกุล
9.15 - 9.30 น.
 
การส่งเสริมการผลิตและการตลาดลำไยในอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
นำเสนอโดย : นางสาวเมวิกา นางแล
9.30 - 9.45 น.
 
แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลพันดุง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

นำเสนอโดย : นางสาวปภาดา เผ่าเพ็ง
9.45 - 10.00 น.
 
แนวทางการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่ของเกษตรกร อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
นำเสนอโดย : นางสาววรารัตน์ สมบัติเชื้อ
10.00 - 10.15 น.
 
การยอมรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จังหวัดชัยนาท

นำเสนอโดย : นางวิมลนภา โสภาศรีพันธ์
10.15 - 10.30 น.
 
การปลูกพืชหลังนาของเกษตรกรในเขตและนอกเขตชลประทานในอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
นำเสนอโดย : นางสาววีรญา ธรรมขันธ์
10.30 - 10.45 น.
 
การส่งเสริมการผลิตเงาะของเกษตรกรในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
นำเสนอโดย : นายทวีศักดิ์ ธิขาว
10.45 - 11.00 น.
 
การผลิตข้าวคุณภาพตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดพัทลุง
นำเสนอโดย : นางสาวสุภาวดี บัวชุม
11.00 - 11.15 น.
 
 

 

การใช้น้ำหมักชีวภาพในแปลงนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นำเสนอโดย : นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม


ชื่อบทความ เวลานำเสนอ
การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

นำเสนอโดย : นางสาวจิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร
9.00 - 9.15 น.
 
แนวทางการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยตรีศรุต หลบหลีกพาล
9.15 - 9.30 น.
 
การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน

นำเสนอโดย : นายสุนทร วันหมื่น
9.30 - 9.45 น.
 
การส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน
นำเสนอโดย : นายอภิวิชญ์ ไชยคำ
9.45 - 10.00 น.
 
แนวทางการส่งเสริมการใช้สารสกัดพืชสมุนไพรในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชของเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวในอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

นำเสนอโดย : นางสาวสุทธินี นาคสูตร
10.00 - 10.15 น.
 
การส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืชทุเรียนของเกษตรกร
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนในอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

นำเสนอโดย : นางสาวอุไรวรรณ แสนเขียววงศ์
10.15 - 10.30 น.
 
แนวทางการพัฒนาการสื่อสารของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในจังหวัดตราด
นำเสนอโดย : นางสาวธัญญาภรณ์ บอนแดง
10.30 - 10.45 น.
 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ของอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นำเสนอโดย : นายนครินทร์ ศุภพงษ์
10.45 - 11.00 น.
 
สถานการณ์และการจัดการโรคฮวงลองบิงของเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน อำเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่าน

นำเสนอโดย : นางสาวนิตยา แซ่โซ้ง
11.00 - 11.15 น.
 
การใช้น้ำหมักชีวภาพในแปลงนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นำเสนอโดย : นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม
11.15 - 11.30 น.
 
 

 

การผลิตข้าวและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

นำเสนอโดย : นางสาวอภิชญา พรมมินทร์


ชื่อบทความ เวลานำเสนอ
แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในข้าวของเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี
นำเสนอโดย : นางปณิตา ฮวบเจริญ
9.00 - 9.15 น.
 
ความต้องการการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
นำเสนอโดย : นายพัทยา ชุมเพชร
9.15 - 9.30 น.
 
การส่งเสริมการปลูกอ้อยอินทรีย์ของเกษตรกรแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นำเสนอโดย : นายเสถียร หมื่นชั่ง
9.30 - 9.45 น.
 
แนวทางการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมันตามหลักการจัดการสวนปาล์มน้ำมันของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นำเสนอโดย : นางสาวโสเพ็ญ เสริมผล
9.45 - 10.00 น.
 
การนำเทคโนโลยีการผลิตข้าวไปปฏิบัติของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
นำเสนอโดย : นางสาวกนกพร พงษ์พานิช
10.00 - 10.15 น.
 
การส่งเสริมเครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ

นำเสนอโดย : นายภิชาติ เพชรนาม
10.15 - 10.30 น.
 
การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นำเสนอโดย : นางสาวอาริยา นาคแก้ว
10.30 - 10.45 น.
 
การผลิตข้าวสังข์หยดเพื่อการค้าของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
นำเสนอโดย : นางสาวฐิมาภรณ์ ทองไซร้
10.45 - 11.00 น.
 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

นำเสนอโดย : นางฐิตามินทร์ คงสำราญ
11.00 - 11.15 น.
 
การยอมรับการผลิตข้าวตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรนาแปลงใหญ่
ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

นำเสนอโดย : นายอภิภู พัฒนยินดี
11.15 - 11.30 น.
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพื่อการปลูกข้าวของสมาชิก
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ในจังหวัดสิงห์บุรี

นำเสนอโดย : นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ
11.30 - 11.45 น.
 
การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

นำเสนอโดย : นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว
11.45 - 12.00 น.
 
ความต้องการส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

นำเสนอโดย : นายอภิสิทธิ์ พันธชาติ
13.00 - 13.15 น.
 
การผลิตข้าวและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์

นำเสนอโดย : นางสาวอภิชญา พรมมินทร์
13.15 - 13.30 น.
 
 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดBALANCE SCORECARD (BSC.)

นำเสนอโดย : อาจารย์เกษม ประพาน


ชื่อบทความ เวลานำเสนอ
ผลการตั้งเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพตนเองของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

นำเสนอโดย : นางสุมน คณานิตย์
9.00 - 9.15 น.
 
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
กลุ่มสหวิทยาเขตท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

นำเสนอโดย : นางสาวรัตนาภรณ์ แสงทอง
9.15 - 9.30 น.
 
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอปัว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

นำเสนอโดย : นางสาวภัครนันท์ โปธา
9.30 - 9.45 น.
 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 33
สำนักงานเขตมีนบุรี กทม. ตามการรับรู้ของครู

นำเสนอโดย : นายวิทยา สมหวัง
9.45 - 10.00 น.
 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาข้ามชั้นปีโดยใช้โครงการเป็นฐาน
นำเสนอโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคนา ณ นคร
10.00 - 10.15 น.
 
ผลของการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร จังหวัดสระบุรี

นำเสนอโดย : นางสาวอุบล โพธิ์เขียว
10.15 - 10.30น.
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้แนวคิด
BALANCE SCORECARD (BSC.)

นำเสนอโดย : อาจารย์เกษม ประพาน
10.30- 10.45 น.
 

 

การแก้ไขคนล้นคุกโดยการเพิ่มวันลดวันต้องโทษจำคุก

นำเสนอโดย : นายวีรวัฒน์ นำเจริญ


ชื่อบทความ เวลานำเสนอ
ปัญหาการตลาดดิจิทัลของธุรกิจเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันจากมุมมองผู้บริโภคและบุคลากรการแพทย์
ในประเทศไทย

นำเสนอโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อโณทัย งามวิชัยกิจ
9.00 - 9.15 น.
 
ตัวแบบการบริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา
นำเสนอโดย : นางสาวณัฐปภัสร์ หวานนุรักษ์
9.15 - 9.30 น.
 
ผลการประเมินความรู้สึกทางสายตาของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก
ที่เกิดจากโครงสร้างการถัก

นำเสนอโดย : นางสาวอรจิรา อุชุปาละ
9.30 - 9.45 น.
 
การจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค: การศึกษาร้านสะดวกซื้อ
ในอำภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นำเสนอโดย : นายกิตติอำพล สุดประเสริฐ
9.45 - 10.00 น.
 
การศึกษาปัญหาของรูปแบบการพยาบาลในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
นำเสนอโดย : นางจารุณี ฐิติพงษ์พาสน์
10.00 - 10.15 น.
 
การพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนนทบุรีให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
นำเสนอโดย : นางราตรี ใจสะอาด
10.15 - 10.30 น.
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำรายงานความยั่งยืนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นำเสนอโดย : นางสาวสุณัฐธิดา วีรวัฒนเมธินทร์
10.30 - 10.45 น.
 
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตราด
นำเสนอโดย : นายทรงศักดิ์ สีหานาค
10.45 - 11.00 น.
 
ความต้องการการส่งเสริมและสภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

นำเสนอโดย : นางสาวกาญจนันท์ สารตะขบ
11.00 - 11.15 น.
 
แรงจูงใจ การรับรู้นโยบายภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง

นำเสนอโดย : นายชวกร ศรีราชา
11.15 - 11.30 น.
 
แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดสระบุรี
นำเสนอโดย : นางสาวฉัทพร เหมราสวัสดิ์
11.30 - 11.45 น.
 
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของตลาดน้ำดอนหวาย
จังหวัดนครปฐม

นำเสนอโดย : นายนคร เส็งเจริญ
11.45 - 12.00 น.
 
การแก้ไขคนล้นคุกโดยการเพิ่มวันลดวันต้องโทษจำคุก
นำเสนอโดย : นายวีรวัฒน์ นำเจริญ
13.00 - 13.15 น.