| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
เข้าสู่ระบบ
 
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Research Media
 
|
 
“การวิจัยแบบผสมผสาน” (Mixed Methods Research) (07/02/2567)
07/02/2567 ตอนที่ 1 07/02/2567 ตอนที่ 2
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
Chat GPT กับการเขียนบทความวิจัย (29/11/2566)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
Chat GPT กับการทำวิจัย (29/11/2566)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
2-3-4: The Magic Number for Abstract Writing (08/06/2566)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
“การยกระดับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากของเหลือใช้ทางการเกษตร
เชิงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจและวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี
จังหวัดสมุทรสงคราม”(30/05/2565)
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
Authorship : บทเรียนและจรรยาบรรณที่ต้องตระหนัก (27/04/2566)
27/04/2566 ตอนที่ 1 27/04/2566 ตอนที่ 2
 
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หัวข้อ “การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”(24/04/66)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หัวข้อ “การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ”(10/02/66)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
Research Workshop Online เพื่อสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
07/12/2565 ตอนที่ 1 07/12/2565 ตอนที่ 2
07/12/2565 ตอนที่ 3  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน”(19/07/65)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน (28/06/2565)  
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
การวิจัยเชิงนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์และการออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (29/03/2565)  
เอกสารประกอบการบรรยาย