| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
เข้าสู่ระบบ
 
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
หลักสูตร :  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” (07/04/64)
ผู้บรรยาย :  รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
      ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา แผนวิชิต
      อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล
      อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์
      อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีเอนกคุณ

 
หลักสูตร :  เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน...ง่ายนิดเดียว (17/03/63)
ผู้บรรยาย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

 
หลักสูตร :  คิดวิจัยให้เป็นนวัตกรรม (16/03/63)
ผู้บรรยาย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

 
หลักสูตร :  เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (27/02/63)
ผู้บรรยาย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
      นางสาวรสิกา อังกูร